Fremtidens digitale ordbøger og korpora.
Design og (gen)brug
 
Der gives indledningsvis et kort overblik over DSL's vigtigste eksisterende ordbogsresurser 'Ordbog over det danske Sprog' og 'Den Danske Ordbog' samt korpusresurserne. Efterfølgende skitseres målet for det aktuelle DSL-projekt ordnet.dk, nemlig at knytte disse resurser sammen i et web-tilgængeligt sprogligt værktøj med nyudviklede opslags- og søgemuligheder, herunder begrebsorienterede søgninger.
 
Oplægget vil herefter gøre rede for, hvilke strukturelle krav der stilles til især ordbogsresurserne, der oprindelig blev udarbejdet med henblik på at blive udgivet på tryk, så de også kan udnyttes effektivt i en digital kontekst. Hovedvægten lægges på betydningsdefinitioners opbygning og funktion, og der vises metoder til algoritmisk analyse af definitioner med henblik på en mere konsistent og formel beskrivelse af leksikalsk semantik.